Nová léková forma adalimumabu (Humira 40 mg/0,4 ml, AbbVie) obsahuje stejné množství účinné látky, ale nabízí pacientům mnohem komfortnější podávání – zdokonalení technologie výroby přípravku umožnilo, aby bolestivost v místě vpichu při injekční aplikaci byla snížena až o 84 %. V současné době je již inovovaný adalimumab dostupný i v České republice.

 Adalimumab je, jak známo, monoklonální protilátka působící proti tumor nekrotizujícímu faktoru α (antiTNFα), což je prozánětlivý cytokin produkovaný především makrofágy. TNFα se váže na speciální receptory aktivující kaskádu zánětlivých reakcí, komunikuje s imunokompetentními buňkami a přitahuje je do oblasti zánětu. Takto se účastní patogeneze řady chorob, například onkologických onemocnění, roztroušené sklerózy, revmatoidní artritidy, psoriázy, idiopatických střevních zánětů a dalších. Objev protilátek s antiTNFα účinkem a jejich používání v praxi má tedy velký význam, neboť blokace TNFα zmírňuje zánět a další příznaky zánětlivého onemocnění.

Adalimumab je dostupný jako injekční roztok v předplněných injekčních stříkačkách nebo perech a ve formě injekčních lahviček, které se používají pouze u dětí. Všechny uvedené lékové formy obsahují 40 mg adalimumabu. Nyní přibývá novinka, která, jak je již uvedeno výše, výrazně zvyšuje komfortnost podání pro pacienty – bylo z ní totiž odstraněno plných 100 % citrátových složek a některých dalších pomocných látek, které způsobují podráždění v místě vpichu, aniž by přitom byl jakkoli ovlivněn bezpečnostní a účinnostní profil léku.

Pečlivě prověřeno ve studiích

Uvedení nové lékové formy přípravku samozřejmě muselo předcházet schválení ze strany regulačních agentur a tomu zase pečlivé prověření v klinických studiích. Inovovaný adalimumab byl zkoušen ve dvou klinických studiích fáze II (NCT01561313 a NCT01502423, publikace viz ClinicalTrials.gov), které měly identickou koncepci – obě byly randomizované, dvoufázové, jednoduše zaslepené, se zkříženým designem. Jedna probíhala v Belgii a České republice, druhá v Austrálii, Kanadě a Německu. Předmětem výzkumu bylo porovnání tří faktorů – bolesti v místě vpichu injekce, bezpečnosti a snášenlivosti – při podávání adalimumabu 40 mg/0,4 ml, který obsahuje méně pomocných látek, má menší objem a je aplikován menší jehlou, oproti standardnímu adalimumabu 40 mg/0,8 ml. Studijní populaci tvořili dospělí pacienti se středně závažnou až závažnou aktivní revmatoidní artritidou (RA), a to dosud neužívající biologickou léčbu nebo současní uživatelé adalimumabu 40 mg/0,8 ml s průměrnou mírou bolesti v místě vpichu ≥ 3 cm na vizuální analogové stupnici (visual analog scale, VAS; 0–10 cm).

Jak popisují autoři obou studií (Nash et al., Rheumatol Ther 2016), účastníkům (n = 64, resp. n = 61) byl po randomizaci při první návštěvě podán adalimumab 40 mg/0,8 ml, nebo 40 mg/0,4 ml. Po 1–2 týdnech (v závislosti na individuálním rozpisu podávání léku u konkrétního pacienta) nemocní absolvovali další návštěvu, během níž jim byl vždy podán adalimumab v opačné lékové formě než minule. Skóre bolesti byla hodnocena bezprostředně po aplikaci injekce a následně ještě jednou po uplynutí 15 minut. Jako primární cílový ukazatel studií byla určena bolest bezprostředně po vpichu injekce.

„Obě studie odhalily klinicky relevantně a statisticky signifikantně nižší bolestivost bezprostředně po aplikaci injekce při podávání lékové formulace 40 mg/0,4 ml než při podávání lékové formulace 40 mg/0,8 ml,“ píšou Nash a jeho kolegové. Kombinovaná data z obou zkřížených studií jednoznačně prokázala mezi lékovými formami statisticky významný rozdíl v intenzitě bolesti v místě vpichu – průměrně 2,48 cm (cca 3,7 cm vs. 1,2 cm, p < 0,001) na 10centimetrové vizuální analogové škále (VAS), což představuje snížení bolesti v místě vpichu v průměru o 84 %.

„Většina dalších cílových ukazatelů v obou studiích favorizovala rovněž lékovou formulaci 40 mg/0,4 ml a její tolerabilita a bezpečnostní profil byly konzistentní s adalimumabem v lékové formulaci 40 mg/0,8 ml,“ dodávají Nash a spol. Uzavírají, že „adalimumab v lékové formulaci 40 mg/0,4 ml byl dobře tolerován a spojen s menší bolestí v místě vpichu oproti adalimumabu v lékové formulaci 40 mg/0,8 ml“.

 

Indikace adalimumabu v kostce

Adalimumab má prověřený bezpečnostní profil, za nímž stojí téměř dvě desetiletí zkušeností s jeho používáním v oblasti léčby zánětlivých autoimunitních onemocnění. Dosud byl registrován ve více než 90 zemích a až do současnosti jím bylo léčeno více než 940 000 pacientů v celkem 13 globálně schválených indikacích. V zemích Evropské unie je adalimumab schválen k léčbě: dospělých pacientů se:

– středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou,

– těžkou aktivní ankylozující spondylitidou (AS),

– těžkou axiální spondyloartritidou bez radiologického průkazu AS,

– středně těžkou až těžkou chronickou ložiskovou psoriázou,

– aktivní a progresivní psoriatickou artritidou,

– středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou,

– středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou,

– aktivní středně těžkou až těžkou formou hidradenitis suppurativa (acne inversa),

– neinfekční intermediální a zadní uveitidou a panuveitidou. dětských pacientů s:

– entezopatickou artritidou,

– těžkou chronickou ložiskovou psoriázou,

– středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou,

– aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou.

 

Zdroj: (red), AM Review