Během 10. mezinárodní konference věnované pokročilým technologiím v léčbě diabetu (ATTD), která se konala letos 18. února v Paříži, Francie, byly prezentovány kompletní výsledky farmakokinetické a farmakodynamické (FK/FD) studie porovnávající inzulin glargin 300 jednotek/ml (Gla-300, Toujeo, Sanofi) s inzulinem degludek 100 jednotek/ml (Deg-100) u pacientů s diabetem 1. typu.

FK/FD profil inzulinu Gla-300 u pacientů s DM1 při klinicky relevantní dávce (0,4 U/kg/den, prů- měrná dávka používaná v celosvětové klinické praxi) byl plošší a rovnoměrněji rozložený v průbě- hu 24 hodin ve srovnání s profilem inzulinu Deg-100. Fluktuace metabolické aktivity (variabilita) v rámci dne byla o 20 % nižší (p = 0,047) u inzulinu glargin než u inzulinu degludek.

„Tato nová zjištění mohou mít klinický význam pro pacienty s diabetem 1. typu, kteří jsou léčeni bazálním inzulinem,“ uvedl Dr. Timothy Bailey z University of California, San Diego, USA.

Riccardo Perfetti, vedoucí Global Diabetes Medical Team, Sanofi, uvedl, že „klinické důsledky těchto zjiš- tění jsou v současné době předmě- tem dalšího výzkumu“.

Zdroj: AM Review, (red)