V souvislosti s Národním screeningovým programem kolorektálního karcinomu a dramaticky se zvyšujícím počtem koloskopií je oprávněný požadavek na spolehlivou, bezpečnou a pro pacienty komfortní přípravu střeva před koloskopickým vyšetřením. Optimální výsledek screeningové koloskopie je podmíněn především dokonalou přehledností sliznice tlustého střeva. V poslední době se na českém trhu objevil nový, inovativní přípravek Eziclen®, který je určen k vyčistění střeva před endoskopickým výkonem.

Informace o přípravku

Eziclen® je koncentrovaný solný roztok síranu sodného, síranu hořečnatého a síranu draselného, který je určen pro perorální přípravu tlustého střeva. V jednom balení Eziclen® koncentrátu jsou dvě lahvičky o objemu 176 ml obsahující 247,6 mmol natria (5,7 g) a 35,9 mmol kalia (1,4 g). Příprava pomocí Eziclen® koncentrátu spočívá v aplikaci obou lahviček. Před podáním musí být obsah každé lahve rozpuštěn ve vodě tak, aby celkový objem zředěného koncentrátu byl cca 0,5 l. Po vypití projímavého roztoku by mělo následovat podání nejméně jednoho litru čiré nealkoholické tekutiny, a to po dobu 2 hod. Druhá dávka laxativa, rovněž ředěného v 0,5 l vody, se doporučuje vypít nejpozději 4–6 hod před plánovaným koloskopickým vyšetřením. Celkový obsah tekutin, jež jsou potřebné k dostatečnému vyprázdnění střev, je cca 3 l. Jednoznačně je preferována dělená příprava, přičemž druhá dávka projímadla se aplikuje v den zákroku cca 10–12 hod po první dávce a po dopití tekutin. 

Eziclen® je osmoticky působící laxativum, jehož purgativní účinek je založen na vysoké koncentraci síranů v lumen střeva. Vstřebávání sulfátů ze střeva je přísně regulováno a omezeno, a proto více než 70 % podaných solí zůstává ve střevním lumen a svým osmotickým efektem vede k zadržení vody a zvětšení střevního tekutého obsahu. Průměrná doba k dosažení čistého průjmu se pohybuje kolem 6 hod. Eziclen® je kontraindikován u nemocných s poruchou střevní průchodnosti, při podezření na perforaci trávicího ústrojí, u těžce probíhající ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy nemoci, při vzniku toxického megakolon, při pokročilém srdečním selhávání a u závažných poruch funkce jater a ledvin. Přípravek je velmi dobře tolerován, nežádoucí účinky se objevují vzácně, nejčastěji jde o nauzeu, zvracení a břišní distenzi [1]. 

Klinické zkušenosti

V roce 2009 byla zveřejněna práce popisující výsledky dvou studií, které porovnaly efektivitu v očištění střeva perorálním roztokem sulfátů (Suprep®, Braintree Laboratories, Inc) s polyetylen glykolem a askorbovou kyselinou (MoviPrep®, Salix Pharmaceuticals, Inc) [2]. V první studii byla srovnávána účinnost dvou přípravku v neděleném, jednorázovém podání, ve druhé studii se hodnotila účinnost dvou přípravku v dělené přípravě. Úspěšné očisty tlustého střeva bylo dosaženo ve studii s nedělenou přípravou u 82,4 % nemocných v případě sulfátů a u 80,3 % osob, které byly připraveny k vyšetření polyetylen glykolem a kyselinou askorbovou. Výsledek nebyl statisticky významně odlišný a v případě nedělené jednorázové přípravy byl v obou skupinách zcela srovnatelný, stejně jako poměr excelentního vyčistění střeva (44,6 vs. 37,3 %). Ve druhé studii s dělenou přípravou byl výsledek ve skupině připravované perorálními sulfáty významně lepší. Dokonalé očisty střeva sulfáty dosáhlo celkem 63,3 % nemocných v porovnání s 52,5 % připravovanými polyetylen glykolem a kyselinou askorbovou. Zmíněná práce byla jednou z prvních, která potvrdila dnes již jednoznačně preferované stanovisko, že dělená příprava dosahuje daleko lepších výsledků při očistě střeva. Rex porovnal efektivitu očisty střeva mezi orálně podávanými sulfáty a pikosulfátem sodným s magneziovými solemi. Stupeň dobré přípravy střeva, hodnocené jako výborná nebo dobrá, nebyl v obou skupinách statisticky signifikantně odlišný (94,7 vs. 85,7 %), nicméně počet nemocných, kteří dosáhli vynikajícího stupně střevní očisty, byl významně vyšší u osob, jež měly přípravu sulfátovými solemi oproti pacientům připravovaným pikosulfátem a magneziovými solemi (56 vs. 26 %) [3]. V jiné Rexově práci byla srovnána účinnost Eziclen® koncentrátu s polyetylen glykolem. Stupeň přípravy střeva hodnocený jako vynikající nebo dobrý byl zaznamenán u 98,4, resp. 89,6 % pacientů. Excelentní příprava však byla dosažena u významně vyššího počtu osob připravovaných sulfátovými solemi v porovnání s pacienty, kteří užívali polyetylen glykol (71,4 vs. 34,4 %) [4]. V našem písemnictví se Suchánek et al zabývali účinností Eziclen® koncentrátu a porovnali jeho efektivitu a snášenlivost s Fortransem u 300 konsekutivních osob, které se podrobily screeningové koloskopii. Optimálního vyčistění střeva definovaného podle endoskopické klasifikace A nebo B dosáhlo při dělené formě přípravy 98 % nemocných při očistě Fortransem a 96 % při přípravě Eziclen® koncentrátem. Významně horší výsledky byly zjištěny u pacientů v obou skupinách, kteří se připravovali formou nedělené přípravy [5].

Eziclen® je nízkoobjemové, hyperosmolární laxativum, které vykazuje velmi dobrou účinnost i snášenlivost a má pro nemocné přijatelnou palatabilitu. Podobně jako u jiných přípravků používaných k očištění střeva před koloskopickým vyšetřením je jeho efektivita významně vyšší při dělené formě přípravy.

 

Literatura

1. Souhrn údajů o přípravku. Eziclen® koncentrát pro perorální roztok, Sp. zn. sukls192870/2015.

2. Di Palma JA, Rodriguez R, McGowan J et al. A randomized clinical study evaluating the safety and efficacy of a new, reduced volume, oral sulfate colon-cleansing preparation for colonoscopy. Am J Gastroenterol 2009; 104 (9): 2275–2284. doi: 10.1038/ajg.2009.389.

3. Rex DK, Di Palma JA, McGowan J et al. A comparison of oral sulfate with picosulfate and magnesium citrate in split doses as bowel preparation for colonoscopy. Gastrointest Endosc 2014; 80 (6): 1113–1123. doi: 10.1016/j.gie.2014.05.329.

4. Rex DK, DiPalma JA, Rodriguez R et al. A randomized clinical study comparing reduced oral sulfat solution with standard 4-liter sulfate-free electrolyte lavage solution as preparation for colonoscopy. Gastrointest Endosc 2010; 72 (2): 328–336. doi: 10.1016/j.gie.2010.03.1054.

5. Suchánek Š, Májek O, Grega T et al. Efektivita střevní přípravy – porovnání roztoku sulfátových solí a polyethylenglykolu. Practicus 2015; 7: 8–11.

   

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum  pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s.