Cabozantinib, tyrozinkinázový inhibitor VEGFR, MET, AXL a dalších tyrozinkináz, které mají vztah k nádorovému růstu, prodloužil, ve studii fáze III nazvané METEOR, přežití bez progrese onemocnění (progression-free survival – PFS), celkové přežití (overal survival – OS) a míru objektivní odpovědi (objective response rate – ORR) u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny (renal cell carcinoma – RCC) po předchozí terapii cílené na receptor pro vaskulární endotellní růstový faktor.

Vzhledem k tomu, že kostní metastázy jsou spojeny se zvýšenou morbiditou u těchto nemocných, byly v rámci této studie analyzovány výsledky podskupiny pacientů s metastatickým postižením skeletu. Celkem 658 pacientů bylo náhodně rozděleno v poměru 1: 1 k léčbě cabozantinibem v dávce 60 mg nebo everolimem v dávce 10 mg denně. U pacientů s kostními metastázami (cabozatinib n = 77, everolimus n = 65) představovaly průměrné hodnoty PFS 7,4 měsíce u cabozatinibu v porovnání s 2,7 měsíce u everolimu (HR 0,33; 95% CI 0,21–0,51). Medn OS byl také prodloužen v rameni s cabozantinibem (20,1 vs. 12,1 měsíce, HR 0,54; 95% CI 0,34–0,84) a ORR byla i zde vyšší (17 vs. 0 %). Množství výskytu skeletálních příhod bylo 23 % v rameni s cabozantinibem a 29 % v rameni s everolimem. Změny kostních biomarkerů byly u cabozantinibu vyšší než v rameni s everolimem. Celkové bezpečnostní profily cabozantinibu a everolimu u pacientů s kostními metastázami byly shodné s bezpečnostními profily pozorovanými u pacientů bez kostních metastáz. Léčba cabozantinibem představuje u pacientů s pokročilým RCC a kostními metastázami tedy dobrou volbu.

 Orig.:  Escudier B, Powles T, Motzer RJ et al. Cabozantinib, a New Standard of Care for Patients with Advanced Renal Cell Carcinoma and Bone Metastases? Subgroup Analysis of the METEOR Trial. J Clin Oncol 2018; JCO2017747352. doi: 10.1200/JCO.2017.74.7352.