Evropská komise (EK) schválila možnost indikovat pembrolizumab (Keytruda, MSD, v USA a Kanadě Merck), monoklonální protilátku antiPD-1, v první linii léčby u dospělých pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s vysokou expresí PD-L1 a bez nádorové mutace EGFR nebo ALK. V této indikaci jej lze podávat v dávce 200 mg každé tři týdny až do progrese onemocnění nebo do vzniku nepřijatelné toxicity.

Evropská komise udělila podmíněnou registraci alektinibu (Alecensa, Roche) v následující indikaci: může být nasazen u dospělých osob s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přítomnou mutací ALK, pokud u nich došlo k progresi onemocnění po předchozí léčbě krizotinibem.

Nivolumab (Opdivo, BMS) získal rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) úhradu pro léčbu pacientů s pokročilým melanomem, a to bez ohledu na status mutace BRAF. Stal se tak prvním inhibitorem receptoru PD1, který je u nás od 1. ledna 2017 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Evropská komise (EK) podmínečně schválila venetoklax (Venclyxto, AbbVie) jako monoterapii pro léčbu dospělých pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL) s delecí chromozomu 17p nebo s mutací v genu TP53, kteří nejsou vhodní k léčbě inhibitorem dráhy B lymfocytárního receptoru nebo u nichž tato léčba selhala.

Kostní metastázy jsou u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním častou komplikací. Podílejí se významně na vyšší morbiditě i mortalitě, zhoršují kvalitu života a řešení následků nežádoucích kostních událostí s nimi spojených je finančně nákladné. O významu účinné terapie kostní nádorové choroby i o perspektivách jdoucích daleko za rámec pouhé paliace hovořila redakce AM Review s MUDr. Liborem Havlem z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.