Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil injekčně aplikovatelnou radioaktivní diagnostickou látku Axumin (Blue Earth Diagnostics) pro použití při pozitronové emisní tomografii (PET) u mužů s podezřením na rekurenci karcinomu prostaty. Toto podezření musí vycházet z nálezu zvýšených koncentrací prostatického specifického antigenu (PSA) po předchozí léčbě.

 

Americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil používání daklizumabu (Zinbryta, Biogen) v léčbě dospělých osob s relabující formou roztroušené sklerózy (RS). Jedná se o dlouhodobě působící lék, který si pacient sám injekčně aplikuje jednou měsíčně.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil rozšíření indikací golimumabu (Simponi, MSD). Kombinace golimumabu 50 mg, podávaného injekčně jednou měsíčně, vždy ke stejnému datu, a metotrexátu (MTX) bude moci být nově používána u dětských pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou (pJIA).

 

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil schválení fixní kombinace elbasvir/grazoprevir 50 mg/100 mg (Zepatier, MSD, v USA a Kanadě Merck) pro léčbu dospělých pacientů s chronickou virovou hepatitidou C (HCV). Příznivé stanovisko CHMP nyní posoudí Evropská komise (EK).

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) podle svého vyjádření v poslední době v ČR zaznamenal zvýšenou propagaci intravenózní léčby vysokými dávkami vitaminu C (tj. kolem 1g/kg tělesné hmotnosti denně). Tato léčba je propagátory cílena zejména na onkologické pacienty pro své údajné cytotoxické působení na nádorové buňky a je prezentována také jako „netoxická chemoterapie“ či léčba, která zlepšuje prognózu přežití a kvalitu života onkologicky nemocných.

SÚKL zdůrazňuje, že takové závěry však nejsou dosud dostatečně podloženy a účinnost i bezpečnost vysokých dávek vitaminu C je zatím ověřována jen na úrovni klinických hodnocení.