Diferencované karcinomy představují 90 % všech malignit štítné žlázy. Medián přežití (overall survival – OS) u radiojodrefrakterních (RAF) karcinomů (10–20 % všech nádorů) je 2,5–3,5 roku. Nové poznatky v oblasti molekulární genetiky byly základem pro vývoj nových léčiv systémové terapie.

Nivolumab je plně humánní protilátka IgG4, která selektivně blokuje interakci mezi PD-1 a PD-L1/PD-L2 a restartuje imunitní reakci proti nádorovým buňkám. Byl zařazen do imunoterapie velkého počtu solidních nádorů. V současné době je PD-1 checkpoint inhibitor nivolumab (Opdivo®) vyráběný firmou Bristol-Myers Squibb (BMS) schválen k léčbě pokročilého metastazujícího melanomu, nemalobuněčného karcinomu plic a renálního karcinomu. Očekává se v nejbližší době jeho rozšíření na další diagnózy.

V prosinci 2014 byl na základě registrační studie fáze II registrován ke klinickému použití v udržovací léčbě platina senzitivního recidivujícího karcinomu vaječníků preparát olaparib (pod firemním názvem  Lynparza™) ze skupiny inhibitorů PARP. Cílem tohoto sdělení je seznámit čtenáře s mechanizmem účinku, indikacemi tohoto léčiva, dosaženými léčebnými výsledky, profilem toxicity a zkušenosti z klinického podání olaparibu.

Přípravek Tagrisso™ (Osimertinib, AZD9291) je ireverzibilní EGFR (epidermal growth factor receptor) tyrozinkinázový inhibitor (TKI) třetí generace a byl nově schválen Evropskou agenturou pro léčivé přípravky v doporučené v dávce 80 mg v jedné tabletě užívané 1krát denně pro léčbu dospělých pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) s pozitivní mutací EGFR T790M, která je rezistentní vůči TKI EGFR.

Léčivý přípravek Cyramza® (ramucirumab) byl dne 19. 12. 2014 schválen v EU pro léčbu dospělých pacientů s pokročilým karcinomem žaludku nebo adenokarcinomem gastroezofageální junkce (GEJ) s progresí choroby po předchozí chemoterapii platinou a/nebo fluoropyrimidinem. Schváleno je použití v kombinaci s paklitaxelem nebo v monoterapii, pokud není podání paklitaxelu vhodné. Je tak prvním léčivým přípravkem registrovaným v EU k léčbě 2. linie tohoto onemocnění. Léčba přípravkem Cyramza® není v současné době v České republice hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (možná mimořádná úhrada dle § 16), probíhá jednání o úhradě v režimu VILP (vysoce inovativní léčivý přípravek) pro kombinační léčbu s paklitaxelem. Cílem sdělení je poskytnout základní informace o použití přípravku Cyramza® ve výše zmíněných indikacích, popsán je mechanizmus účinku tohoto léčiva, výsledky registračních studií a také doporučení týkající se výběru vhodných pacientů a monitorování léčby s cílem omezit případná rizika a toxicitu léčby.

Dne 21. 11. 2014 Evropská léková agentura (EMA) schválila Vargatef® (nintedanib) v kombinaci s přípravkem docetaxel pro léčbu pacientů s lokálně pokročilým, metastazujícím nebo lokálně rekurentním nemalobuněčným karcinomem plic (non-small cell lung cancer – NSCLC), histologicky prokázaným adenokarcinomem, po chemoterapii 1. linie. Ve stejné indikaci je Vargatef® schválen i v České republice, kde je v nejbližší době očekáváno stanovení úhrady.