Súhrn

Východiská: Chylothorax je zriedkavou komplikáciou lymfómov. Vyskytuje sa pri zväčšení mediastinálnych lymfatických uzlín a pri veľkej retroperitonlnej tumoróznej mase, príp. následkom upchatia ductus thoracicus lymfocytmi pri chronickej lymfocytovej leukémii (CLL). Má nešpecifický klinický obraz. Prispieva, najmä po opakovanej evakcii, k imunokompromitácii a malnutrícii pacienta.

Podle výsledků multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie fáze III TAGS (TAS-102 Gastric Study) přípravek TAS-102 (trifluridin/tipiracil – FTD/TPI; Lonsurf®) prodlužuje celkové přežití (overall survival – OS) u předléčených pacientů s metastazujícím karcinomem žaludku (metastatic gastric cancer – mGC).

Souhrn

Východiska: Mutace EGFR v exonu 18-T719X u nemalobuněčného karcinomu plic je vzácná, vyskytuje se v 1–5 % všech mutací EGFR. Účinnost léčby inhibitory tyrozinkinázy EGFR u nádorů s méně běžnými mutacemi je dosud nejasná a predikce léčebné odpovědi málo prozkoumaná.

Souhrn

Východiska: Protonová terapie (proton beam therapy – PBT) je v současnosti jedním z nejvíce diskutovaných onkologických témat. PBT se vyznačuje některými fyzikálními charakteristikami, které ji teoreticky zvýhodňují oproti standardní fotonové léčbě. Na druhé straně ji provázejí nejistoty v lokalizaci dávkového maxima (Braggův peak) v reálných klinických situacích a v radiobiologické účinnosti v oblasti distálního konce protonového paprsku.

Souhrn

Východiska: Kurkumovník dlouhý (Curcuma longa) je rostlina, která je známá především jako součást kari koření. Hlavní obsahovou látkou zodpovídající za většinu biologických účinků je polyfenol kurkumin. Cíl: Tato přehledová práce má za cíl poskytnout ucelený obraz o výsledcích studií, které se věnují léčebnému využití kurkuminu v onkologii. Preklinické studie poskytují informace o mechanizmech účinku a případné toxicitě kurkuminu.